DMITRY SHOSTAKOVICH : NOTOGRAPHICHEVSKI SPRABOCHNIK 1